Beniowski (17.10.2009)
2011

  • Bartek WAGA ''Beniowskiego Awantur Dziwnych Lancuch Zloty'' (2009) (3)
  • Bartek WAGA ''Beniowskiego Awantur Dziwnych Lancuch Zloty'' (2009) (1)
  • Bartek WAGA ''Beniowskiego Awantur Dziwnych Lancuch Zloty'' (2009) (2)
  • Bartek WAGA ''Beniowskiego Awantur Dziwnych Lancuch Zloty'' (2009) (4) - proby
  • Bartek WAGA ''Beniowskiego Awantur Dziwnych Lancuch Zloty'' (2009) (6) - proby
  • Bartek WAGA ''Beniowskiego Awantur Dziwnych Lancuch Zloty'' (2009) (5) - proby